سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شهرستان خوى 
امامت جمعه 
1361/01/01 
1381/01/01 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خوى 
ریاست دانشگاه 
1364/07/01 
1381/03/31 
موسس و فعالیت اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد خوی  
عضویت هیأت علمی  
1364/07/01 
1383/03/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد واحد قم  
عضویت هیأت علمى 
1364/01/01 
1383/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجلس خبرگان  
نمایندگی دوره دوم مجلس خبرگان  
1369/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
انتشارات جامعه مدرسین  
ریاست علمی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دار التقریب المذاهب الاسلامیّه مصر  
ارتباط و مکاتبات فرهنگی با این موسسه 
 
 
علمی وفرهنگی  
همکاری 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور 
امام جمعه خوی 
 
 
اجرائی فرهنگی مذهبی  
همکاری 
دانشگاه آزاد خوی و قم 
عضویت هیأت علمی 
1363/07/01 
1383/03/31 
علمی پژوهشی 
تدریس 
شهرستان خويم درسه علوم دين  
مدرس 
 
 
 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
ادبيّات، مطوّل ، مغني و فقه 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي خوي  
مدرس 
1364/01/01 
 
تاريخ حديث، علوم قرآن،...  
تدریس 
دانشگاه آزاد خوی و قم 
مدرس 
1364/07/01 
1383/03/31 
----- 
همکاری 
مجلس خبرگان رهبری  
نماینده دور دوم و سوم  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی خوی 
موسس و ریاست  
 
 
علمی اجرائی